UA-86401432-1
Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

ПОЖАРЕВАЦ


 ул. Јована Шербановића 14

12000 Пожаревац

Србија


ПИБ: 101524176

Матични бр.: 07160259

Регистарски бр.: 6169000411

Шифра делатности: 86.90


В.Д: директора:

др Ана Јовановић, специјалиста микробиологије са паразитологијом


ТЕЛЕФОНИ:

Централа: 012 222-568

                     012 223-153

Директор:  012 222-682

Факс.           012 220-913

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ  >>


 E-mail: zavodpo0311@mts.rs


ЛАБОРАТОРИЈЕ


ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА


САВЕТОВАЛИШТА


Мерење полена 2020. >>

ДДД услуге >>

Санитарни прегледи >>

Вакцинације >>  


 

Огласи и конкурси >>

 


Приватна здравствена

пракса >>


Упитник о задовољству корисника наших услуга >>

 


 

Корисни линкови - здравствене  установе >>

 


Статистичке анализе >>

 


 

Финансијски извештаји  >>    

  • Дневни финансијски извештај  >>

 


 

Правилник о поступку

унутрашњег узбуњивања

код послодавца  >>

 


Претрага сајта ...


 Прогноза времена за Пожаревац

 


 

 

 

 У сусрет Светском дану заштите животне средине - 5. јун 2019. године

 - Анализе отпадних вода -

 

 У Одсеку за заштиту животне средине Завода за јавно здравље Пожаревац, врши се узорковање и анализа отпадних вода, речних и језерских вода, подземних вода, као и осталих вода, и то на територији два округа - Браничевског и Подунавског.

Задатак испитивања отпадних вода је оцена квалитета тих вода. Обавља се физичко–хемијска и микробиолошка анализа испуштених отпадних вода.

Захваљујући акредитацији (Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 325-00-512/2018-07 од 17.07.2018.г.), ЗЗЈЗ Пожаревац у поређењу са другим лабораторијама,  потврђује поузданост и сигурност резултата  у оцењивању квалитета отпадних вода.

Контрола квалитета отпадне воде врши се на основу Закона о водама (“Сл. Гласник РС”, бр. 30/2010 и 93/2012), Закона о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016,76/2018 и 95/2018), Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011,  48/2012 и 1/2016), Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту ("Сл. гласник РС" бр. 50/2012) и Правилника и начину и условима за мерење количине и  испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (“Сл. Гласник РС”, бр. 33/2016).

Испитавање квалитета отпадних вода врши се на основу уговора - захтева привредних субјеката који су у законској обавези да контролишу квалитет својих испуштених отпадних вода.  Обим параметара је одређен правилником и делатношћу фирме. У те воде спадају технолошке отпадне воде из кланичне индустрије, млекара, прехрамбене индсутрије, из сектора  металургије, енергетике, бензинских пумпи и др.  Све поменуте контроле отпадних вода имају за циљ праћење утицаја отпадних вода на животну средину.

Такође, ЗЗЈЗ Пожаревац по потреби врши израду Атеста о постигнутом степену пречишћавања, односно одређивања процента ефикасности система за пречишћавање отпадних вода или по фазама постројења за пречишћавање.

Подземне воде се узоркују са различитих дубина и притом одређује сама дубина на којој се налази вода. Анализирају се у сврху утврђивања евентуалног штетног утицаја индустријског постројења на подземне воде или ради коришћења у сврху водоснабдевања, наводњавања и сл.

Физичка лица могу такође на основу захтева да испитају квалитет воде коју би желели да користе за потребе  наводњавања, формирања рибњака, рекреацију и сл.